En data 18/08/2023 es publica l'aprovació definitiva del POUM de Figueres, que es pot consultar al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya a la següent adreça:
https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/fitxaExpedient/268838

   Informació important d'aquest web:
   La informació que conté en aquest web és títol consultiu del planejament anterior al nou POUM (aprovat definitivament 31/07/2023) i d'informació d'allò que no ha derogat.
Benvingut/da al portal de consulta del Planejament Municipal (PGOU),

Aquest portal és un servei de l'Ajuntament de Figueres que permet a qualsevol ciutadà poder consultar el planejament municipal:
 • Pla General amb la següent informació:
  • Pla General d'Ordenació Urbana aprovat definitivament 12/04/1983.
  • L'adaptació de la normativa portada a terme l'any 1990
  • La Revisió de sòls urbanitzables de l'any 2000
  • La Refosa normativa del Pla General aprovada el 17/06/2005
 • Les Modificacions Puntuals de la normativa del Pla General anteriors i posteriors a la Refosa (DOGC 17/06/2005).
 • El Planejament Derivat
També es pot consultar el web del Registre de Planejament de Catalunya (RPUC) en aquest link. i el Mapa Urbà de Catalunya (MUC) des d'aquest altre link.

Visor Cartogràfic: Refosa contínua no normativa MapGuide PGOU
TEXT CONSOLIDAT DE LES NORMES URBANÍSTIQUES PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE FIGUERESTEXT CONSOLIDAT DE LES NORMES URBANÍSTIQUES

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE FIGUERES

Documents del Planejament Vigent

Cercar documents urbanístics:
Filtrar
Per realitzar la recerca es pot:
 1. Filtrar els document per paraula clau, exemple "Fages" per cercar tots els documents relacionats amb el desenvolupament urbà del sector Fages de Climent. El filtratge es realitzarà per cadascuna de les figures, permetent buscar per cadascun dels documents que l'afecten segons jerarquia normativa.
 2. Si es coneix la figura de planejament a cercar, desplegant el tipus de figura, que es troba a continuació, es mostraran el títols dels documents que hi pertanyen.

REGISTRE DE DOCUMENTSPLANEJAMENT GENERAL
Normativa Plànols
Text refós DOGC 17/06/05 (Modificat posteriorment) PGOU 1983 (e.1:5000)
Adaptació 1990 (e.1:1000)